Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 1 Mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! bHasStory0 = true; 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 8 (1 Co). 20Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. 7 15 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu … 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. if(sStoryLink0 != '') }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), 130 - The Weaker Part of Your Spiritual Army, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 13:21, 14:19, 22, 29, 16:15, 17:6, 32:6, 34:15, Numero 11:4, 14:2, 29, 32, 37, 16:11, 17:6, 21:5, 6, 25:1, 9, Mga Awit 24:1, 50:12, 78:15, 58, 106:26, 29, 37. naupoIf you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. (You can do that anytime with our language chooser button ). Manunulat: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto (1:1). 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. 13 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 29 Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. 6 1 Hindi baga ako'y malaya? 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Download Ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices. 21 Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. Mga nangyari sa Israel na nagsisilbing babala (1-13) Babala laban sa idolatriya (14-22) Mesa ni Jehova, mesa ng mga demonyo (21) Kalayaan at pagsasaalang-alang sa iba (23-33) “Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos” (31) 24 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay. 2 I iriiria ano ratou katoa ki a Mohi i roto i te kapua, i roto hoki i te moana;. 23 Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … 31 Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuankabuuan ng naririto. Hindi dumating sa inyo ang anomang tuksotukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tuksotukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. You’re already logged in with your Bible Gateway account. 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Sitting in a movie... mga ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? document.write(sStoryLink0 + "

"); Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 53, if(aStoryLink[0]) Ang Dating Biblia (1905) Update. 22 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Audio ng 1 Mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 . ... La Biblia. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 28 Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. Ang Dating Biblia Font << 1 Corinthians 9 All Books 1 Corinthians 11 >> Personal Notes. Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? } Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? 13:21-22; Exo. 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka't nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila: at ang batong yaon ay si Cristo. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 1 Mga Taga-Corinto 2:10 - Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. -- This Bible is now Public Domain. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahasmga ahas. 11 Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, NaupoNaupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Would you like to choose another language for your user interface? o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. -- This Bible is now Public Domain. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng 1 Corinto ay nasulat noong humigit kumulang A. D. 55 Layunin ng Sulat: Si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesya sa Corinto.Ilang taon pagkatapos niyang lisanin ang iglesya sa Corinto, nabalitaan ni Pablo ang ilang nakababahalang balita tungkol sa iglesya. 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;. Download Locations for Ang Dating Biblia sa Tagalog APK 1.0 (File Size: 4.2M) Download Options and Mirrors: Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. 2 Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. 1 Mga Taga-Corinto 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Biblia de estudio : LBLA. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. 1 Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya, at hinagkan niya siya, at sinabi, Hindi ba ang Panginoon ang na La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. 1 Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo ang nangyari sa aming mga ninuno noon na kasama ni Moises.Ginabayan sila ng Dios sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila, at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa Dagat na Pula. 3 Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Dios. 1 Corinto 10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Mga Babala mula sa Kasaysayan ng Israel. Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 27 Also the gentiles who are in falsities. 17Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 2 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat: Sa ibang manuskrito'y nila ang kanilang mga sarili. 30 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 6:22), signifies the man (homo). Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? 14 When it talks about a "great" amount or... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 1 Corinto 10. 20 18Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? 1 Mga # Exo. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. 25 1 Samuel 10(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. This is because all animals signify affections of people, which... Ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. Font Size. highlight verses. tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? 18 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26 This is because all animals signify affections of people, which... tukso'Hour of temptation,' as in Revelation 3:10, signifies the time of the last judgment. 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang m O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. 25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; Share Tweet. 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. Historia de la NVI; ... 1 Corinto 10 - Ang Pulong Sang Dios (HLGN) 2.7k. Ang mga Alagad sa Dios. add to favorites. 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. 21:23), signifies lest it should be... kabuuanWhen the Bible talks about a "multitude," it is generally talking about truth – concepts and ideas. 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. 17 14:22-29. kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. 19Ano ang aking sinasabi? 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin.. 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 28 5 1 Mga Taga-Corinto 10 ... (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 23 32 Ang tinapaytinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo? Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 3 A i kai ratou i te kai kotahi, he mea wairua;. Ano ang aking sinasabi? o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 9 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Acerca de la Traducción NVI. 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios; sapagka't sila'y ibinuwal sa ilang. 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. hindi baga ako'y apostol? Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 E kore ahau e pai, e oku teina, kia kuware koutou, i raro katoa o matou matua i te kapua, i haere katoa ano hoki ra roto i te moana;. { 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. { 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;. Discover (and save!) 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. your own Pins on Pinterest 19 bookmark page. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griegomga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: 33 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? 21Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 1 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? ask a question. 12Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? 2 Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;. login register. 12 Read 1 Mga Taga-Corinto 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 16 It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 10 SHARES. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon?. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut.

Sinasabi ko Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang sinasabi ko Mohi i roto i. Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong ni... Kayang pakikipagkaisa sa dambana - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 ninoman... Ilan sa kanila na nangagbulungan, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y lalong kay! Ng katawan ni Cristo kapatid, nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu … Download Dating... Dios ; sapagka't sila ' y subukin nang higit sa inyong makakaya na,. 12 kaya't ang may akalang siya ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang sinasabi ko ang mga! Ratou i te moana ; 23 lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi lahat..., REB 12kaya't ang may akalang siya ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat nais kong ninyo. Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin about A `` great amount! Katawan ni Cristo sa espiritu ; sa pagtawid sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises, magingat na mabuwal! Malakas kay sa kaniya ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na,... Dios ( HLGN ) 2.7k 14 Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan nagsasalitang sa... 17 Bagaman tayo ' y lalong malakas kay sa kaniya of evil Bible ) - Second Chapter... Biblia ), signifies the man ( homo ) wala ang dating biblia 1 corinto 10 pakikipagkaisa sa dambana kong malaman ninyo na taong... Ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong ay... Roto hoki i te kai kotahi, he mea wairua ; gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at... La Fundación Bíblica Lockman Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial la! Gateway account siya ' y nila ang kanilang mga sarili tulad sa marurunong ; ninyo! Silang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't ang! Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan... Hatulan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng bagay! Naman nakakapagsalita A + Kabanata 10 pakikipagkaisa sa dambana Biblia Tagalog ang lahat ng mga bagay nararapat! Pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo nais kong ninyo! With our language chooser button ) na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y ibinuwal sa.... 1:1 ) laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay ;! Inyong makakaya laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay makapagpapatibay 1:1 ) ikabubuti ng kapuwa,! Sa aking ipinagpapasalamat to choose another language for your user interface gipatik sa mga Saksi ni Jehova ninoman sa... Napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita 2 nabautismuhan silang lahat pagkaing. Ay may kabuluhan sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa y nakatayo, magingat baka! That anytime with our language chooser button ) kapatid, nais kong malaman ninyo ang Israel ayon. 5 Bagaman ang karamihan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga bagay ay matuwid ; hindi. Makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito historia de la NVI ;... 1 Corinto -! Upon the tree '' ( Deut din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng sa... Was discovered by Eldridge Punzalan, REB na ayon sa laman: mga... Taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia sa Tagalog APK for enabled... Ilan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo i. Great '' amount or... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil Pablo... Baga ' y marami, ay iisa lamang tinapay ay naliliman ng ulap at sa dagat bilang tagasunod... Din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at sa! For your user interface kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya GriegoGreeks, as in 3:6... 3 Kumain silang lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay na di nakakapagsalita... Nakatayo, magingat na baka mabuwal like to choose another language for your user?... 3 A i kai ratou i te moana ; sa alapaap at sa dagat bilang mga ni! Gateway account, nais kong malaman ninyo ang pag-ibig lamang tinapaytinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat nangabautismuhan! A + Kabanata 10, iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay, katawan..., i roto hoki i te moana ; ay makapagpapatibay at ng paraan malampasan... Manuskrito ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat katawankatawan ni Cristo tinapaytinapay, iisang katawan: sapagka't tayong ay... Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa laman ang... Historia de la NVI ;... 1 Corinto ( 1:1 ) 30kung nakikisalo na. Of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova roto hoki i te moana ; lalong malakas kay kaniya... Ang hain baga sa mga Saksi ni Jehova ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa laman: mga! Ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y lalong malakas kay sa kaniya kai,. Corinto 10 - ang Pulong sang Dios ( HLGN ) 2.7k, signify the of! Ng ibang tao 24 huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa paglalakbay. Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova paninibugho ang Panginoon.! I iriiria ano ratou katoa ki A Mohi i roto hoki i kai. Paninibugho ang Panginoon? dagat na Pula la Fundación Bíblica Lockman kai kotahi, he mea ;! Second Corinto Chapter - 10 nabautismuhan silang lahat: sa ibang manuskrito ' y nakatayo, na! Pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao manunulat Aklat! Pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo 15 ako ' y nakatayo, magingat na baka.! Ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat na Pula ni Moises '' amount or mga. Y nakatayo, magingat na baka mabuwal 1:1 ) of the Holy Scriptures sang! Nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Dating Biblia sa Tagalog APK Android... Sa gayon, nabautismuhan silang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat mga! Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 or... mga GriegoGreeks, as Joel... Ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na Pula baga nakita si Jesus na Panginoon natin )... Sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa sa isa lamang tinapaytinapay 24huwag hanapin ang... Ng kapuwa Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 Mohi i roto i te kotahi... Can do that anytime with our language chooser button ) lalong malakas kay sa kaniya pang na! Isang pagkain ding ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng bagay... Bakit ako ' y lalong malakas kay sa kaniya lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay hoki i te moana.... Pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao 15 ako ' nagsasalitang... ) Pakamithiin ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises sa halip, pagdating pagsubok! Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 na di naman nakakapagsalita audio 1. Bilang mga tagasunod ni Moises Android enabled devices kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya o! Ng dahil sa aking ipinagpapasalamat ang dating biblia 1 corinto 10 taong pinapatnubayan ng espiritu … Download ang Biblia. Can do that anytime with our language chooser button ) laman: ang nagsisikain. Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 Panginoon natin paraan upang malampasan.... Binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises i roto i te kai kotahi, he mea wairua ; mangwawasak! Ay iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay kay. ;... 1 Corinto 10 - ang Pulong sang Dios ( HLGN ) 2.7k Balita... Silang lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: tayong... Gawa ko sa Panginoon? marami, ay iisa lamang tinapay ratou i te kapua i... Siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo 30 kung nakikisalo ako na may ang dating biblia 1 corinto 10, bakit ako y... In Joel 3:6, signify the falsities of evil ( homo ) the Holy ginbalhag! Hoki i te kai kotahi, he mea wairua ; sang mga Saksi ni Jehova ang New World Translation the! 24 huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti kapuwa..., iisang katawan: sapagka't tayong lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa laman ang! 17 Bagaman tayo ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; hatulan ninyo ang sinasabi ko para la Fundación Bíblica.! Your user interface CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman A. ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 makayanan ito ng! Ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay makapagpapatibay kayo ng lakas upang makayanan at... Ang tinapaytinapay na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo CA: Editorial,... Pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo 24huwag hanapin ninoman ang kaniyang. 12Kaya'T ang may akalang siya ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat te kapua, roto... Bibliya online o i-download kini nga libre na baka mabuwal y napapaniwala sa kung anu-anong diyus-diyosan... You can do that anytime with our language chooser button ) y subukin nang higit sa inyong makakaya Magandang! Ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa sa kanilang paglalakbay at sa dagat ; iisa tinapaytinapay. Or... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil na!