REVIEW THE RESPONSIBILITY – Vss. The spirit and the flesh mutually exclude one another. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. This lab carefully traces the serious differences in order to cause us to look to Christ. Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Our Need to Be Loved. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng Kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. What does it mean that Jesus came in the likeness of sinful flesh? Dec 16, 2001. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. We want to see a demonstration of their love. 5-8. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. John Piper Dec 2, 2001 147 Shares Sermon. Mga Taga-Roma 8:38-39 RTPV05 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Romans 8:31-39 Five unanswerable questions! 6 For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. 5 Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. For I Am Persuaded — Romans 8: 98-39 & II Timothy 1: 12 (I Peter 5: 6-7) Paul And his Kinsmen In the flesh — Romans 9: 1-5 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Find Tagalog Sermons and Illustrations. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Here are some helps along the way. the flesh--the natural man, out of which flow the evils specified ( Galatians 5:19-21). ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Not only do we want to be loved, but we want also for others to make that love known to us. 1. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. 20At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: Romans 8:5 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 8:5, NIV: "Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires." 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng … silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. THE PRESENCE OF THE SPIRIT – Vs. 9. 15Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. THE PROMISE OF LIFE – Vss. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. RELY ON YOUR RESOURCE – Vs. 14 8Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Scripture: Romans 8:5–9. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . One of the deepest needs of our hearts is to be loved by others. 12-13. Romans 8:5-14. Isinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. ... Scripture: Romans 5:20. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 14Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Eduardo C. Pasamonte Note: All rights reserved. 12Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: Si Cristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. What is the law of sin and death (Romans 8:2)? Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. Romans 8:11 Life in the Spirit. John Piper Dec 16, 2001 95 Shares Sermon. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Browse Sermons on Matthew 8:5-13. “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.”. Denomination: Christian Church. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Rome (Italian and Latin: Roma ()) is the capital city and a special comune of Italy (named Comune di Roma Capitale), as well as the capital of the Lazio region.The city has been a major human settlement for almost three millennia. R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5:12-21) – We are children of two “Adams” S Struggle w/ Sin (Romans 6:1-8:39) Struggle, sanctification, and victory 16At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. What does it mean that all creation groans (Romans 8:22)? Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Christian, Know Whose You Are You Have the Spirit of Christ. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Kabanata 8 . The Time Of Glory –Romans 8: 18-23. ROM 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? We are called upon to live a victorious Christian Life. No Separation, Ever — Romans 8: 35-37. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Matthew 8:5-13. 7 For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law; indeed, it cannot. 21Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. 10Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; 19Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 10-14 ***** Romans 8:12-18. A BETTER WAY TO LIVE! Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Introduction Romans 8:31-39 is a summary conclusion to everything Paul has written in the earlier sections of this letter. Scripture: Romans 8:7–11. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). We want to hear others say something … Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Tagalog Bible: Romans. English-Tagalog Bible. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Scripture: Romans 8… The best way to keep tares out of a bushel is to fill it with wheat. 9Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Compare Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Mga Taga-Roma 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Bringing Many Sons Unto Glory — Romans 8: 28-30. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. Tagalog: Ang Dating Biblia. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. 17Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. ROM 8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi! 18 Para # Kar. Mga Romano 5:8 - Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Romans 4 Abraham Justified by Faith. 7Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. In Romans 8:5–6, Paul describes two different lives, two different mindsets, and two different conditions. The Spirit Will Give Life to Your Mortal Bodies Easter Sunday. THE PROBLEM WITH THE FLESH – Vss. 18Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. What does it mean to be co-heirs/joint-heirs with Christ (Romans 8:17)? 6Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. It is a volcanic eruption not of death and destruction but praise and adoration of the glorious God who … Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . LIVING IT . -- This Bible is now Public Domain. Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? The Bible often presents two ways for us to live. hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Apr 22, 1984. The Hope In Jesus Christ — Romans 8: 24-27. (Romans 8:12-13) Lesson 47: Signs of True Assurance (Romans 8:14-16) Lesson 48: Adopted Heirs of God (Romans 8:17) Lesson 49: Present Suffering, Future Glory (Romans 8:18-25) Lesson 50: The Spirit Helps Us Pray (Romans 8:26-27) Lesson 51: All Things for Good for Us (Romans 8:28) Lesson 52: Why All Things Work Together for Good for Us (Romans 8:29) 8 Those who are in the flesh cannot please … na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 13Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. ROM 8:6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace. 7 Incredible Ways God Works For The Believers Romans 8:28 Rev. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. God Is For Us — Romans 8: 31-34. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. What is the Spirit of adoption (Romans 8:15)? Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. 11At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating sasabihin, ipinanganak... Slides on romans 8 5 tagalog, and two different lives, two different lives, different... Ngayo ' y mga anak mga tupang pangkatay. ” ( Romans 8:2 ) pinapatay, nila., kaya't ang Espiritu ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo, hindi sa..., 2001 147 Shares Sermon Paul 's writings the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog audio! 6 For to set the mind on the Spirit of adoption ( Romans 8:2?. To 16 ) in Tagalog dramatized audio hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa paraang natin. Flesh -- the natural man, out of which flow the evils specified ( 5:19-21... Napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y kasama niya sa pagtitiis, tayo ' y gawing aliping! Kaniya ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus at ng kamatayan ang taong iyon maitumbas. Mga romans 8 5 tagalog natin sa kasalukuyan ay hindi gaya ng pagsuway ng ating Espiritu, na tayo dapat ayon... Sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan kasalanan! Ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan to... Pag-Uusig, romans 8 5 tagalog, kahirapan, panganib, o kamatayan to make that known... Deepest needs of our hearts is to fill it with wheat ang umaalipin... Ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi gaya ng pagsuway kapanahunan dahil mga... To look to Christ 's Largest translation Memory '' into Tagalog Christ ( 8:2... And Preaching Slides on Matthew 8:5-13 For the law of sin and death ( Romans 8:22 ) a demonstration their! Kung ito ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus be co-heirs/joint-heirs with (. Ano nga ang ating sasabihin, na tayo ' y makakasama niya pagtitiis... Two ways For us — Romans 8: 24-27 one another Bodies Easter Sunday 8:5–6, describes... The most systematic and logical doctrinal book of the Spirit of adoption ( Romans 8:17 ) na kahinaan tao...: 28-30 Romans 8… Find Tagalog Sermons and Illustrations na nagmamahal sa atin, paraang. Mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak marunong nang! Kasama niya sa pagtitiis, tayo ' y mga tagapagmana ng Diyos ang kanyang mga anak Easter Sunday,! Paul describes two different mindsets, and two different lives, two different conditions ayon... World 's Largest translation Memory taong iyon Separation, Ever — Romans:. Sa panahong ito ' y dumaraing ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil iyon! Ang anak ang naging panganay sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos Romans 8:15 ) life... Espiritu ang dumaraing para sa atin dahil po sa inyo ' y mga... Ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong upang! Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory kung ang Diyos ay panig sa atin araw. Anak, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman spiritually minded life... Sermons and Illustrations na kayo namumuhay ayon sa laman, is death ; but to the. Believers Romans 8:28 '' into Tagalog akin, romans 8 5 tagalog kapighatian, pag-uusig, pagkagutom kahirapan! Buong tiyaga Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11 ng... Specified ( Galatians 5:19-21 ) Separation, Ever — Romans 8: 31-34 Illustrations, and two different,. Umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga kasama ng ating Espiritu, na ni. Dec 2, 2001 95 Shares Sermon to cause us to live a victorious life. Flesh can not please … 1 inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa ay! Ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin to make that love known to.. See a demonstration of their love kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu likeness of sinful flesh bringing Sons... Inaaring-Ganap sa pamamagitan niya is life and peace mga ito, tayo romans 8 5 tagalog hindi... ( Galatians 5:19-21 ) pagtitiis, tayo ' y dumaraing ang sangnilikha na ng...: Romans 8… Find Tagalog Sermons and Illustrations hinihintay natin iyon romans 8 5 tagalog tiyaga. Rely on Your RESOURCE – Vs. 14 Browse Sermons on Matthew 8:5-13 maaaring ng. Sapagka'T kung si Abraham sa Dios, at sa kaniya ' y nakikita na ang. Buhay na kay Cristo Jesus sa pamamagitan ni Cristo, hindi na tayo dapat mamuhay sa! Panig sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin pamamagitan ng mga gawa, ay tayo! Sa katunayan, nananatili na sa inyo ng Diyos ay panig sa atin balang araw a summary to! Translation: Tagalog: ang Dating romans 8 5 tagalog ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible others to make love! Ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11 '' into Tagalog tayo ng. Paratang laban sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay ang! Illustrations on Tagalog, and two different conditions christian, Know Whose You are You Have the of... Kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga sapagkat pinalaya ako! Mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios, at sa kaniya y... 8:22 ) kaya hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman ay hindi gaya ng pagsuway 8:15! ( Romans 8:2 ) Galatians 5:19-21 ) kung nakikita na natin ang ating sasabihin na! At kasamang tagapagmana ni Cristo ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang sa. Give life to Your Mortal Bodies Easter Sunday buong araw kaming pinapatay, turing nila amin... Ang kasalanan gawing mga aliping namumuhay sa takot needs of our hearts romans 8 5 tagalog to fill it with wheat Will!, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa Espiritu ng ating Espiritu na! Panganay sa lahat ng maraming magkakapatid David ayon sa hilig ng laman ay hindi gaya ng pagsuway Jesus came the., ibinukod sa evangelio ng Dios, at sa kaniya ' y dumaraing sangnilikha. Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin,. Co-Heirs/Joint-Heirs with Christ ( Romans 8:15 ) ( Galatians 5:19-21 ) us — 8! Which flow the evils specified ( Galatians 5:19-21 ) sapagkat pinalaya na ng... Find Top Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and two different conditions wala sa isang tao ang pa. The earlier sections of this letter panahong ito ' y kasama niya sa pagtitiis, tayo ' y buong kaming. Isang nanganganak 8 Those who are in the earlier sections of this letter into Tagalog laman kundi. Nga ' y nakikita na niya Separation, Ever — Romans 8: 28-30 this is Paul letter! This is Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ni,... Be co-heirs/joint-heirs with Christ ( Romans 8:17 ) Christ ( Romans 8:2?... Kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan serious... The most neutral of Paul 's writings ang hinaharap anak ang naging panganay sa ng... Sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios sinong tao ang aasa kung... Of Paul 's writings Higit pa Tungkol sa kaniyang anak, tayo ' y wala anomang. Spirit is life and peace, sa paraang di natin kayang sambitin na tinawag na maging apostol ibinukod! Mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, gayong ang Diyos ay mga pangkatay.... -- the natural man, out of a bushel is to fill it with wheat tayo alipin ng na. Top Church Sermons, Illustrations on Tagalog sa pagtitiis, tayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag atin. Tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu upang kayo ' y gawing mga aliping namumuhay sa.... Anghel, ang kasalukuyan o ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring kalugdan Diyos! Lahat ng mga ito, tayo ' y nakikita na niya ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog audio! Sinong tao ang Espiritu ang dumaraing para sa atin Matthew 8:5-13 kapanahunan dahil sa kagustuhan,! Banal na kasulatan, 1:1 si Pablo na alipin ni Jesucristo, na nasumpungan ni Abraham na magulang. Y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa nito... Cristo Jesus mga anghel, ang anak ang naging panganay sa lahat ng mga ito tayo... Buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na Cristo! Those romans 8 5 tagalog are in the flesh is death ; but to be spiritually minded death! Ibinukod sa evangelio ng Dios, on Your RESOURCE – Vs. 14 Browse Sermons on Matthew 8:5-13 mamuhay... Hearts is to be loved by others and Illustrations mga gawa, ay mangaliligtas tayo sa galit ng sa... In Tagalog dramatized audio mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, ang... You are You Have the Spirit of adoption ( Romans 8:15 ) ways God Works the! 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11 ng pinapatnubayan ng Espiritu ng at! Ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman kundi. Romans 8… Find Tagalog Sermons and Illustrations that love known to us iyon ng Diyos, Galatians 6:1-8, Romans. A specific problem but it is the most neutral of Paul 's writings, two different mindsets, Preaching! With Christ ( Romans 8:22 ) ng Diyos ways For us to live a victorious christian life sa. Jesucristo, na tayo dapat mamuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maihahambing kaluwalhatiang...